chỉ ra và nêu tác dụng cua biện pháp tu từ trong cau thơ

         "bờ ao đom đóm chập chờ 

     trong leo lẻo những vui buồn xa xôi"

user-avatar

Biện pháp tu từ:
+. Đảo ngữ: "Trong leo lẻo những vui buồn xa xăm" ở câu này Vị ngữ được đảo lên phía trước làm Chủ ngữ.
+. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: - Cảm xúc: "Vui buồn" ; Thị giác: "Trong leo lẻo".
 

 


Các câu hỏi liên quan