Cho hình thang ABCD ( AB// CD) có AB=14cm, CD=35cm,AD=17,5cm. Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho DE=5cm. Qua E vẽ đường thẳng song song với AB cắt BC ở F. Tính độ dài đoạn EF

 

Các câu hỏi liên quan