Di truyền học là gì

user-avatar

là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ , tổ tiên cho các thế hệ con cháu 

 


Các câu hỏi liên quan