thời gian nhẹ bước mỏi mòn

xin đừng bước lại để còn mẹ đây

bao nhiêu gian khổ tháng ngày

xin cho con lãnh kẻo gầy mẹ thêm 

mẹ ơi xin bớt muộn phiền

con xin sống đẹp như niềm mẹ mong

tình mẹ hơn cả biển đông

dài sông hơn cả con sông hồng hà

-cảm nhận của em về tình cảm của tác giả đỗ với mẹ trong đoạn thơ

-từ câu thơ 'con xin sống đẹp như niềm mẹ mong'em có suy nghĩ gì về lẽ sống đẹp của bản thân