phân biệt discover và explore ? eg : tôi khám phá ra châu mĩ thì dùng cái nào ?

Các câu hỏi liên quan