Phân tích 4 câu thơ đầu của tác phẩm Hương Lúa của tác giả Trương Thị Anh::

Nồng nàn hương lúa đồng quê

Ngày mùa vất vả lúa về đây sân

Đồng xa cho đến ruộng gần

Lúa vàng trải thảm hương nồng cốm quê

Xin đừng chép mạng ạ

Các câu hỏi liên quan