phân tích đa thức thành nhân tử `(x+1)^3+(x-1)^3`

Các câu hỏi liên quan