Phân tích đa thức thành nhân tử `:` `5(1-a)-2y(1-a)` `-6x(x-y)-5(x-y)` `(2a-b)-(2a-b)^2` Càng kĩ càng tốt

Các câu hỏi liên quan