phân tích đa thức thành nhân tử a 16x ²-(x²+4) ² b (x ²+xy) ²-(y ²+xy) ² c (x+y) ³+ (x-y) ³ d 4x ²-12x+9

Các câu hỏi liên quan