phân tích đa thức thành nhân tử `a^2-4` `81a^2-b^2`

Các câu hỏi liên quan