Phân tích đa thức thành nhân tử a, x + x³y - x - y b, y³ - 5y - 10z - 8x³ c, 3x² + 6xy + 3y² + 3z² d, x³ + 2x² - 6x - 27 e, x³ + 2x²y + xy² - 16x f, 2x² + 4x + 2 - 2y²

Các câu hỏi liên quan