phân tích đặc điểm vị giáo sư trong bài 'bài thuyết giảng'

Các câu hỏi liên quan

Câu 21: Một tế bào mẹ (2n) tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra số tế bào con là A.10. B. 16. C. 18. D. 32. Câu 22: Mạch 1 của phân tử ADN có trình tự sắp xếp các Nu sau: A T X G T Vậy mạch 2 của phân tử ADN trên có trình tự sắp xếp các Nu là A. A T X G T B. T T G X T C. T A G X T D. T A G X A Câu 23: Số giao tử của cơ thể có kiểu gen dị hợp AaBb là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 24: Trong tế bào lưỡng bội (2n) của loài ruồi giấm, NST giới tính tồn tại thành A. 1 cặp. B. 2 cặp. C. 3 cặp. D. 4 cặp. Câu 26 : Đường kính của phân tử ADN là A. 20 Ao. B. 14 Ao. C. 10 Ao. D. 34 Ao. Câu 26: Ở cà chua, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Pt/c: Thân cao x Thân thấp. Thế hệ F¬¬1 có kết quả là A. Toàn thân cao. B. Toàn thân thấp. C. 1 thân cao : 1 thân thấp. D.3 thân cao: 1thân thấp. Câu 12: Một tế bào sinh dục chín tiến hành 1 lần giảm phân tạo ra số tế bào con là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 27: Ở đậu Hà Lan 2n= 14. Một tế bào đậu Hà Lan đang ở đầu của nguyên phân có số lượng NST kép bằng bao nhiêu? A. 10. B. 28. C .14 D. 42. Câu 28: Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau? A. 4 B. 8 C. 16 D. 32 Câu 29: Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là: A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn B. Đơn bội ở trạng thái đơn C. Lưỡng bội ở trạng thái kép D. Đơn bội ở trạng thái kép Câu 30: Hai mạch đơn của chuỗi xoắn kép ADN liên kết với nhau bằng kiểu liên kết nào? A. liên kết hidro B. liên kết ion C. liên kết este D. liên kết cộng hóa trị Câu 34 . Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho 2 con lông ngắn không thuần chủng lai với nhau, kết quả ở F1 như thế nào? A. Toàn lông dài B. 3 lông ngắn: 1 lông dài C. 1 lông ngắn : 1 lông dài D. Toàn lông ngắn Câu 35: Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định: A. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN B. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào C. Tỉ lệ A + T / G + X trong phân tử D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 37: Để nghiên cứu di truyền, Menđen đã tìm đến phương pháp nào? A. Lai phân tích B. Phân tích các thế hệ lai C. Tự thụ phấn D. Nuôi cấy mô Câu 39: Trong trường hợp các gen trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ phân ly kiểu hình ở F1 là 1 : 1? A. Aa x aa; B. AA x aa; C. Aa x Aa; D. AA x Aa