Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay? A. Quy mô dân số lớn. B. Cơ cấu dân số vàng. C. Nhiều thành phần dân tộc. D. Dân số đang tăng rất chậm.

Các câu hỏi liên quan