Rút gọn : 2^12 x 3^5 - 4^6 x 9^2 trên ( 2^2 x 3 ) ^ 6 - 5^10 x 7^3 - 25^5 x 49^2 trên ( 125 x 7 )^3 + 5^9 x 14^3

Các câu hỏi liên quan