Rút gọn a) (x +1)^3 -(x- 4).(x +4) -x^3

Các câu hỏi liên quan