Rút gọn các biểu thức sau : a) A = ( x - 5 ) . ( 2x + 3 ) - 2x . ( x - 3 ) + x + 7 b) B = x^2 . ( x - 4 ) . ( x + 4 ) - ( x^2 + 1 ) . ( x^2 - 1 ) giúp mình với ! 帮我 !

Các câu hỏi liên quan