Rút gọn d) x.(x-5).(x +5) - (x -5)^3 +100x

Các câu hỏi liên quan