Rút gọn e) ( y -x)^3 - (2x -y)^3

Các câu hỏi liên quan