Rút gọn h) (3x -1)^3 - 27x^2.(x +1) Mn giúp e với :(

Các câu hỏi liên quan