Rút gọn i) (2x +1)^3 -8x.(x-1)^2

Các câu hỏi liên quan