She/room/for/weeks/three/his/tidy/not/

Các câu hỏi liên quan