so sánh A=72^45-72^44 và B=72^44-72^43 37^75 và 71^50

Các câu hỏi liên quan