so sánh nội dung của bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết

Các câu hỏi liên quan

Bài 1-2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Câu 2. Nguyên nhân Liên Xô khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai A. thu được nhiều chiến phí. B. chiếm được nhiều thuộc địa. C. bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh. D. Khoa học kĩ thuật lạc hậu. Câu 4. Từ những1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX sản xuất công nghiệp của Liên Xô đứng thứ mấy trên thế giới? A. thứ nhất. B. thứ hai. C. thứ ba. D. thứ tư . Câu 5. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế là A. người chiến thắng và tổn thất không đáng kể. B. người chiến bại và tổn thất không đáng kể.. C. người chiến bại và chịu hậu quả to lớn về người và của. D. người chiến thắng nhưng phải chịu những tổn thất nặng nề. Câu 6. Nước chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 là A. Mĩ. B. Anh. C. Nhật. D. Liên Xô. Câu 7. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là A. Lênin. B. Xtalin. C. Goocbachốp. D. Enxin. Câu 8. Liên Xô hoàn thành khôi phục kinh tế (1946 - 1950), trước thời hạn A. 8 tháng B. 9 tháng C. 10 tháng D. 11 tháng Câu 9. Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu gì về khoa học kĩ thuật? A. Chế tạo thành công vũ khí hạt nhân. B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. D. Phóng tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vào không gian. Câu 10. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm? A. 71 năm. B. 72 năm. C. 73 năm. D. 74 năm. BÀI 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I. Trắc nghiệm: 1. Nhận biết: Câu 1. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản sụp đổ vào khoảng A. đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX. B. đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX. C. đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX. D. giữa những năm 80 của thế kỷ XX. Câu 2. Ở Đông Nam Á, khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước A. Indonesia, Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Myanmar, Lào. C. Indonesia, Singapore, Thái Lan. D. Philippines, Việt Nam, Malaysia. Câu 3. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bit-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của A. Anh. B. Pháp. C. Tây Ban Nha. D. Bồ Đào Nha. Câu 4. Năm 1945, ở Đông Nam Á, 3 nước lần lượt tuyên bố độc lập là A. Việt Nam, My-an-ma, Lào. B. Indonesia, Việt Nam, Lào. C. Indonesia, Singapore, Thái Lan. D. Philippines, Việt Nam, Malaysia. Câu 5. Từ cuối những năm 70 của thế kỷ XX, chế độ phân biệt chủng tộc A pac thai tồn tại tập trung ở 3 nước A. Dim- ba- bu- ê, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi. B. Dim- ba- bu- ê, Ăng-gô-la và Cộng hòa Nam Phi. C. Dim- ba- bu- ê, Ghi-nê Bit-xao và Cộng hòa Nam Phi. D. Dim- ba- bu- ê, Mô-dăm-bích và Cộng hòa Nam Phi. Câu 6. Năm 1960 có bao nhiêu nước châu Phi giành được độc lập? A. 15 nước. B. 16 nước. C. 17 nước. D. 18 nước. Bài 5. I.Trắc nghiệm: 1. Nhận biết: Câu 1. Hầu hết các nước Đông Nam Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai là thuộc địa của A. thực dân phương Tây. B. Pháp, Nhật. C. Anh, Pháp, Mĩ. D. Mĩ, Nhật. Câu 2. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành A. khu vực mậu dịch tự do. B. khu vực phồn thịnh và phát triển. C. khu vực phồn thịnh. D. khu vực hòa bình. Câu 5. Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia của 5 nước A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan. B. In-đô-nê-xi-a,Việt Nam, Lào, Phi-lip-pin, Xin-ga-po. C. Việt Nam, Lào,Cam-pu-chia, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a. D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a. Câu 6. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại A. Băng Cốc (Thái Lan). B. Hà Nội (Việt Nam) C. Viêng Chăn (Lào). D. Xin-ga-po. Câu 7. Trong bản Tuyên ngôn thành lập ASEAN xác định mục tiêu là phát triển A. Kinh tế - văn hóa. B. Quân sự - chính trị. C. Kinh tế - quân sự. D. Kinh tế - dịch vụ. Câu 9. Tháng 8 - 1945, khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng, nước nào ở Đông Nam Á giành được chính quyền? A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia C.In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Lào D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia. Câu 10. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động hợp tác sang lĩnh vực nào? A. Kinh tế. B. Du lịch. C. Quân sự. D. Giáo dục. Giúp tôi với mn