so sánh trước đây, hiện nay (Tôn Sư Trọng Đạo ) - Nêu được những tình cảm thái độ cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày thể hiện tôn sư trọng đạo - Phản ánh hiện tượng trái với tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay (lấy ví dụ liên hệ ) - Liên hệ bản thân, cảm xúc

Các câu hỏi liên quan