SOSSSSS giúp em ạ đang cần gấp một khối hình lập phương lớn gồm 125 khối lập phương nhỏ ghép thành. Bỗng một ngày một khối lập phương nhỏ ở trung tâm lớp trên cùng bị chuyển sang màu đen (như hình vẽ) và cứ mỗi ngày mỗi khối lập phương đen lại lây sang các khối lập phương tiếp xúc với nó hai khối có mặt tiếp xúc nhau. Hỏi sau mấy ngày thì toàn bộ khối lập phương lớn bị chuyển sang màu đen như vậy?

Các câu hỏi liên quan