sử dụng tính chất|a+b|<,= |a| +|b|. chứng minh vì sao ko có số thực x nào thoả mãn |x|+|x-6|+|x-8|= can bac 59

Các câu hỏi liên quan