ta không cần tìm mẫu chung cho bài toán nào dưới đây

A. 1/x-2 - 2/2-x B. 2/x+y + 3/x-y C. x - 5/x-y

D. 3x+2/x-3 + 2x-5/x^2-9

Các câu hỏi liên quan