Tam giác ABC vuông tại A kẻ đường cao AH và phân giác AD biết DAH = 10 độ .Tính các góc của tam giác ABC

Các câu hỏi liên quan