Tập hợp A = {2; 3; 7} là tập hợp gồm tất cả các ước nguyên tố của các số nào dưới đây? (chọn 2 đáp án) A. 126 B. 210 C. 42 D. 60

Các câu hỏi liên quan