Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu: A. Người quản lý thông tin đó cho phép.​B. Thông tin có khả năng truyền tải xa. C. Thông tin ít dữ liệu.​​​​D. Đáp án khác.

Các câu hỏi liên quan