Thực hiện chuỗi phương trình sau Cu CuO ² CuCL ² Cu(OH) ² CuSO4

Các câu hỏi liên quan