Tìm x : -15/23 : 22x/7=-14x/11: 13 4/5

Các câu hỏi liên quan