Tìm 2 số a và b biết a- b = 4320 và BCNN (a,b) =360

Các câu hỏi liên quan