Tìm cặp (x,y) thỏa mãn: |x-1| + |x-2| + |y-3| + |x-4| = 3

Các câu hỏi liên quan