Tìm dư 2^1001 chia 15

Tìm dư 3^102 chia 14

Các câu hỏi liên quan