tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau b -4x^2 +4x+15

Các câu hỏi liên quan