Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= x^2 - 2x(y+1) + 3y^2 + 2025

Các câu hỏi liên quan