tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức N= M . (x ³-x ²-2x) biết M= $\frac{2}{x-2}$

Các câu hỏi liên quan