Tìm GTLN : A= -x^2 + 2xy - 4y^2 +2x +10y - 2023 B = -(x^2 - 2xy + 4y^2 - 2x - 10y + 2023)

Các câu hỏi liên quan