Tìm hiểu từ vắt vẻo,thầm thĩ,hỗn hển là từ loại gì?và lí giải nó,đặt vào câu tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,hỗn hển như lời của nước Mây,thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc nếu nó là động từ hay tính từ thì nó có nghĩa như thế nào?

Các câu hỏi liên quan