tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của số đó ta được số mới gấp 9 lần số ban đầu

Các câu hỏi liên quan