tìm số dư cảu phép chia tổng:2+2 mũ 2+ 2 mũ 3 +...+2 mux2021 chia cho 7

Các câu hỏi liên quan