Tìm số nguyên x,sao cho : (x + 2)^2 + 2(y 3)^2 < 4

Các câu hỏi liên quan