Tìm số nguyên x sao cho x^2+x+6 là số nguyên tố. Giúp mình vs pls =))

Các câu hỏi liên quan