Tìm số tự nhiêm a 3 chữ số khi chia 11 dư 5 chia 13 dư 8 Mình đánh giá 5sao

Các câu hỏi liên quan