Tìm số tự nhiên a sao cho 112 và 140 chia hết cho a, và 10

Các câu hỏi liên quan