Tìm số tự nhiên x, biết: 1 + 4 + 7 + 10 +...+ x = 590

Các câu hỏi liên quan