Tìm ví dụ về một số hiện tượng trong ngôn ngữ thể hiện đặc điểm văn hóa dân tộc (trong tiếng việt,ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số ở nước ta hoặc một ngoại ngữ như tiếng anh,tiếng hán,tiếng nhật,...)

Làm ngắn gọn giúp mk

Các câu hỏi liên quan