tìm x,y E Z biết a)3x + 4y -xy= 21 b)xy-zy+3x=11

Các câu hỏi liên quan