Tính

A= (x - 4 /x + x + 4 /x - 4) - 18/ 16 - x) × x - 4 / 4

a)Rút gọn

b) Tính giá trị của x khi x =2025

Các câu hỏi liên quan